Data til Artskart

4027 artsdata om marine krepsdyr i Universitetsmuseets samlinger ble avlevert til Artsdatabanken i dag

4027 artsdata om marine krepsdyr i Universitetsmuseets samlinger ble avlevert til Artsdatabanken i dag

Artsdatabanken (http://www.artsdatabanken.no/) lyser jevnlig ut midler for å få stedfestede data om forekomsten av arter i Norge. Selv om Evertebratsamlingen har preparater av flere tusen arter som har vært katalogiserte siden 1850, er mange prøver som ikke uten videre egner seg for slike kart. Det kan blant annet være fordi stedsangivelsene er usikre. Vi har foretatt et utvalg av 4000 prøver av storkreps (Malacostraca) som vi anser som rimelig sikre identifikasjoner. Data ble avlevert til Artsdatabanken i dag og vil formodentlig bli integrert i Artskart og GBIF. Vi takker Artsdatabanken for oppdraget.

Artsidentifiserte og katalogiserte prøver med data i DarwinCore-format

Artsidentifiserte og katalogiserte prøver med data i DarwinCore-format