Category Archives: publikasjoner

DNA barcoding indikerer høyere artsrikdom i afrikanske Glyceriformia enn hva som er beskrevet

Bilder av noen av de morfologiske karakterene vi undersøker når vi artsbestemmer dyrene

Bilder av noen av de morfologiske karakterene vi undersøker når vi artsbestemmer dyrene

Vi har et stort prosjekt – MIWA – gående på materiale samlet av R/V Dr. Fritjof Nansen langs vestkysten av Afrika.

En av gruppene vi har arbeidet mye med er børstemarkene, og på den 12. internasjonale børstemarkkonferansen i Cardiff dreide flere av bidragene våre seg om ny kunnskap i fra denne regionen.

Gjennom å kombinere tradisjonell, morfologibasert identifisering ved hjelp av den tilgjengelige faglitteraturen og DNA strekkoding ser det ut for at det antakelig finnes mange flere arter av børstemark i familiene Glyceridae og Goniadidae (Glyceriformia) enn hva som er kjent. Vi har lagt ut posteren vår om dette, den finner du her.

Massiv norsk deltagelse på den 12. internasjonale børstemarkkonferansen

IPC_logo (C) IPC2016Den første uka i august stimlet “polychaetologer” – folk som arbeider med børstemark – i fra alle verdenshjørner til Cardiff i Wales for å delta på The 12th International Polychaete Conference i regi av Nasjonalmuseet i Wales. Vi var i alt rundt 200 deltagere i fra 30 ulike land.

Polychaetologer anno 2016 på trappene til the National Museum i Cardiff © Robin Maggs, Amgueddfa Cymru - National Museum Wales.

Polychaetologer anno 2016 på trappene til the National Museum i Cardiff © Robin Maggs, Amgueddfa Cymru – National Museum Wales.

Cardiff var en flott by, og utgjorde en trivelig ramme rundt vitenskapen (foto: K.Kongshavn)

Cardiff var en flott by, og utgjorde en trivelig ramme rundt vitenskapen (foto: K.Kongshavn)

IMG_3554

Det mangler nåler på noen av de norske her, men vi viste allikevel godt igjen!

Gjennom postere og presentasjoner innenfor temaene Systematics, Phylogeny, Ecology, Methodologies, Biodiversity, Biodiversity and Ecology, Morphology, Reproduction & Larval Ecology, Development, and Polychaete studies fikk folk vist frem hva de arbeider med, og den norske gjengen var godt representert!

Deltagere i fra Universitetsmuseet i Bergen, NTNU, NIVA, The SARS center, NHM Oslo, Akvaplan-NIVA og andre var (med) forfattere på en hel skokk med bidrag.

For å sitere Torkild sin fine bloggpost om konferansen så er “Det helt tydelig at den aktiviteten vi har hatt de siste årene er betydelig og blir lagt merke til. Vi har mange prosjekter i egen regi og har stor egenaktivitet, men ikke minst har prosjektene en betydelig internasjonal deltakelse. I tillegg gir aktiviteten vår muligheter forskere fra hele verden til å besøke våre vitenskapelige samlinger og låne det omfattende materiale prosjektene generer. Det er spesielt gledelig at vi nå er godt synlig på kartet i dette miljøet.”

Noen (!) av posterne de norske delegatene stilte med

Noen (!) av posterne de norske delegatene stilte med

Gjennom bidragene i fra UM (med samarbeidspartnere!) fikk vi vist frem resultater som bygger på både museets eldre vitenskapelige samlinger, og på nyere materiale som det som samles inn gjennom MAREANO og resultatene vi har fått gjennom prosjekter som PolyNor, MIWA og NorBOL. To foredrag med barcoding i fokus ble godt mottatt, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger og innspill på disse.

Ansatte ved UM var (med)forfattere på tallrike bidrag, vi står i kursiv her (presenterende forfatter står i fet skrift). Nå jobber vi med det som skal bli artikler i proceedings etter konferansen.

Presentasjoner:

 • Giants vs pygmies: two strategies in the evolution of deep-sea quill worms (Onuphidae, Annelida)
  Nataliya Budaeva, Hannelore Paxton, Pedro Ribeiro, Pilar Haye, Dmitry Schepetov, Javier Sellanes, Endre Willassen
 • DNA barcoding contributing to new knowledge on diversity and distribution of Polychaeta (Annelida) in Norwegian and adjacent waters
  Torkild Bakken, Jon A. Kongsrud, Katrine Kongshavn, Eivind Oug, Tom Alvestad, Nataliya Budaeva, Arne Nygren, Endre Willassen
 • Diversity and phylogeny of Diopatra bristle worms (Onuphidae, Annelida) from West Africa
  Martin Hektoen, Nataliya Budaeva
 • Experiences after three years of automated DNA barcoding of Polychaeta
  Katrine Kongshavn, Jon Anders Kongsrud, Torkild Bakken, Tom Alvestad, Eivind Oug, Arne Nygren, Nataliya Budaeva, Endre Willassen

Postere

 • Diversity and species distributions of Glyceriformia in shelf areas off western Africa
  Lloyd Allotey, Akanbi Bamikole Williams, Jon Anders Kongsrud, Tom Alvestad, Katrine Kongshavn, Endre Willassen
 • Eclysippe Eliason, 1955 (Annelida, Ampharetidae) from the North Atlantic with the description of a new species from Norwegian waters
  Tom Alvestad, Jon Anders Kongsrud, Katrine Kongshavn
 • Phylogeny of Ampharetidae
  Mari Heggernes Eilertsen, Tom Alvestad, Hans Tore Rapp, Jon Anders Kongsrud
 • Ophelina (Polychaeta, Opheliidae) in Norwegian waters and adjacent areas – taxonomy, identification and species distributions
  Jon Anders Kongsrud, Eivind Oug, Torkild Bakken, Arne Nygren, Katrine Kongshavn
 • Pista Malmgren, 1866 (Terebellidae) from Norway and adjacent areas
  Mario H. Londoño-Mesa, Arne Nygren, Jon Anders Kongsrud
 • Lumbrineridae (Annelida, Polychaeta) from Norwegian and adjacent waters with the description of a new deep-water species of Abyssoninoe
  Eivind Oug, Katrine Kongshavn, Jon Anders Kongsrud
 • Nephtyidae (Polychaeta, Phyllodocida) of West African shelf areas
  Ascensão Ravara, Jon Anders Kongsrud, Tom Alvestad
 • Phylogeny of the family Maldanidae based on molecular data
  Morten Stokkan, Jon Anders Kongsrud, Endre Willassen
Delegater i fra norske institusjoner

Delegater i fra norske institusjoner

Konferansen ble twitret ganske iherdig, se @IPC2016 eller #IPC12Cardiff om du vil se mer!

Tusen takk (Diolch!) til arrangørene for et flott arrangement!

Glycera i SEM

Vi har nettopp sendt avgårde en hel skokk med bidrag til den neste International Polychaete Conference, som går av stabelen i Cardiff i august. Et av bidragene blir på børstemark i familiene Glyceridae og Goniadidae (“Glyceriformia”) samlet inn av R/V Dr. Fritjof Nansen langs vestkysten av Afrika. Dette er en del av MIWA-prosjektet vårt (Marine Invertebrates of Western Africa), som du finner bloggen til her.

Her er en Glycera africana fotografert med elektromnikroskop (Scanning Electrone Microscope – SEM), de  er skikkelig kule!

Glycera africana

Glycera africana

Hodet er til venstre, den store “posen” er svelget (“proboscis”) som de kan vrenge ut for å fange bytte. Dette svelget ser litt ut som en kølle, det er her det norske navnet “køllemark” kommer i fra. De er glupske jegere, og ytterst på svelget sitter skarpe “tenner” som kan være forbundet med giftkjertler. På engelsk kalles familien for “bloodworms” fordi de ofte er røde i fargen – dette skyldes at de har hemoglobin .

Hvem var Appellöf?

Dr. J. J. A. Appellöf, den første konservator med eksamensrett ved Bergens Museum

Dr. J. J. A. Appellöf, den første konservator med eksamensrett ved Bergens Museum

Dette spørsmålet fikk vi nettopp fra en biograf som er i ferd med å studere korrespondansen mellom Appellöf og en berømt tysk zoolog. Det korte svaret fra vårt perspektiv er at Appellöf var en av det gamle Bergens Museums mest produktive og innflytelsesrike zoologer. Appellöf var født i Sverige (1857) og studerte i Uppsala, der han fikk sin Fil. doktor-tittel i 1886. Dette var året da konservator Fridtjof Nansen jobbet med avslutningen av sin doktoravhandling ved muséet. Etter at Nansen hadde disputert var han ikke ofte å se i Bergen og omsider ble han i 1890 avløst i stillingen som førstekonservator av dr. Jakob Johan Adolf Appellöf, som siden sin disputas hadde vært i docent i zoologi i Uppsala.  Ved muséet i Bergen fikk han nye kolleger av zoologer som D.C. Danielssen, G. Armauer Hanssen, H. Friele, og James Grieg.  Ved folketellingen «av  1891 for 1301 Bergen kjøpstad» er Appellöf registrert som beboer i Maartmannshaven 1, ikke langt fra museet på Nygårdshøyden.  I senere folketellinger finner vi Appellöf med en voksende familie på andre adresser i byen, blant annet i Thormøhlens gate ved museets Biologiske Stasjon med akvarium og selpark, som ble etablert ved starten av Appellöfs karriere ved museet.

Appellöf gjorde seg tidlig gjeldende som forsker, konservator og etter hvert også som underviser ved Bergens Museum.  Hans bidrag til utforskingen av det marine dyrelivet var først konsentrert om fjordene rundt Bergen. Allerede i Bergens Museums Årsberetning for 1891 finner vi «Om Bergensfjordenes faunistiske præg». Senere trykkes titler som «Faunistiske undersøgelser i Herlø-fjorden», «Faunistiske undersøgelser i Osterfjorden»  og  «Meeresfauna von Bergen»,  som Appellöf redigerte på vegne av spesialister på ulike dyregrupper, men også leverte egne bidrag. «Die Dekapoden Crustaceen» tok for seg tifotkrepsene i Vestnorge og deres vertikale utbredelse. Dessuten diskuterte han de dyregeografiske forbindelsene til disse dyrene i Norskehavet.

"Meeresfauna von Bergen" - Bergens havfauna, en serie studier som Appellöf redigerte.

“Meeresfauna von Bergen” – Bergens havfauna, en serie studier som Appellöf redigerte.

Blant arbeider av særlig zoologisk interesse var hans systematiske studier av blekkspruter, blant annet «Cephalopoden von Ternate, 2: Untersuchung genuber Idiosepius, Sepiadarium und verwandte Formen, ein Beitrag zur Beleuchtung der Hektokotylisation und ihrer systematischen Bedeutung»,  «Die Schalen von Sepia, Spirula und Nautilus. Studien uber den Bau und das Wachsthum», «Ober das Vorkommen innerer Schalen bei den achtarmigen Cephalopoden (Octopoda)» og «Teuthologische Beiträge».

Men han publiserte også viktige studier av utviklingshistorien til sjøroser, for eksempel «Zur Kenntniss der Edwardsien» og «Studien über Actinien-Entwicklung».

Appellöfs studier av hummer er blant klassikerne i kunnskapsbasert forvaltning av denne sårbare arten og det er interessant å merke seg at Appellöf allerede i 1910 var engasjert i marin oppdrettsnæring med «Udkast til ny lov om fredning af hummer samt forslag om anlæg af opdrætningsanstalter for hummer (efter Mead’s system)».  Han skrev dessuten mange populærvitenskapelige artikler, blant annet i «Naturen».

I Appellöfs tid i Bergen var muséet i sterk utvikling, med mange internasjonale kontakter og jevnlige besøk av forskere fra europeiske institusjoner.  I det tette samarbeidet mellom Biologisk Stasjon og den nyetablerte «Fiskeristyrelsen» fikk Appellöf en viktig rolle, ikke bare som forsker og bidragsyter til vitenskapelige undersøkelser av Nordsjøen og Norskehavet med forskningsskipet «Michael Sars». Han ble også en sentral person i kunnskapsformidlingen til fiskerinæringen og allmenheten. Han var aktiv i gjennomføringen av Bergens museums internasjonale kurs i havforskning, som første gang ble avviklet i 1903 og fortsatte over en tiårsperiode. Da muséet opprettet «C. Sundts lærestol i zoologi» i 1907, ble Applellöf, som leder av denne tilkjent retten til å eksaminere studenter på vegne av Universitetet (i Kristiania) fra 1908. Dette var et viktig skritt i retning av det som 40 år senere skulle bli Universitetet i Bergen. Den første studenten som tok sin embetseksamen under Appellöf var Oscar Sund, som hadde studert brislingens populasjonsbiolog og senere ble en framtredende havforsker. Dette skjedde i 1911, samme år som Appellöf forlot sin stilling ved Bergens Muséum og etablerte seg som professor i sammenlignende anatomi ved universitetet i Uppsala. Et av de siste arbeidene Appellöf utførte «som bergenser» var å forfatte noen sider om virvelløse bunndyr i Murray & Hjorts berømte bok «The depths of the ocean» .

EW

Onychoteuthis mollis (Appellöf, 1891), en blekksprut beskrevel av Appellöf. Tegningen til høyre er den såkalte pennen, de utviklingshistoriske restene av skallet som finnes hos andre blekkspruter.

Sporene etter Appellöf har ennå tydelige avtrykk i våre samlinger. Blant typematerialet finnes for eksempel blekkspruten som Appellöf i 1891 beskrev og ga navnet Chaunoteuthis mollis. Denne arten ble nylig overført til en annen slekt etter en omfattende revisjon av globalt materiale (Bolstad 2010. Zootaxa 2696: 1-186). Den heten nå Onychoteuthis mollis. Tegningen til høyre er den såkalte pennen, de utviklingshistoriske restene av skallet som finnes velutviklet hos andre blekkspruter.

Ny publikasjon – Onuphidenes fylogeni

Del av fylogenetisk tre for familien Onuphidae (Polychaeta) fra Budaeva of kolleger

Del av fylogenetisk tre for familien Onuphidae (Polychaeta) fra Budaeva of kolleger

Nataliya Budaeva og kolleger fikk nylig antatt et arbeid for trykking i Molecular Phylogenetics and Evolution. Vi takker UiB som har tatt kostnadene ved å gjøre publikasjonen til “open access”. Artikkelen finnes her http://dx.doi.org/10.1016/j.ympev.2015.10.011